دسته‌ها
اخبار

اسکلت های بیرونی به تحمل فشار ناشی از بلند کردن اجسام سنگین کمک می کنند


برخی از کارگران یک مرکز توزیع فناوری در بریت،ا در طول شیفت کاری خود از ،ت بیرونی روباتیک استفاده می کنند.

هدف کمک به انجام کارهای دستی پر زحمت، مانند بلند ، و حمل، آسان‌تر و ارگونومیک‌تر است.

لارا لوینگتون از بی بی سی کلیک گزارش می دهد.

مشاهده بیشتر در وب سایت کلیک و @BBCClick.
منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-64570905?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA