دسته‌ها
اخبار

چشمان گربه: چگونه یک سفر میخانه ای جاده های جهان را ایمن تر کردچگونه مخترع فقید چشمان گربه، پرسی شاو، لحظه یورکا خود را بدست آورد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/stories-64512319?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA